Sponsoren ROGG project

Premium Provincie Limburg https://www.limburg.nl
     
Classic GGD Zuid-Limburg https://www.ggdzl.nl
     
Projectsponsor RiskCare http://www.riskcareggz.nl
  Feel2B https://feel2b.tv
     
Projectpartner Gemeente Kerkrade http://www.kerkrade.nl
  Kiwanis https://www.kiwanis.nl
  Fysio Stofberg http://www.fysiostofberg.com/blog/
  Medisana http://www.medisana.nl
  Albert Heijn XL https://www.ah.nl
  Heton http://www.heton.nl
  André Mostard Voedingscoach http://www.sportvoedingscoach.eu/
     
Sympathisant Rabobank https://www.rabobank.nl
  Xonar http://www.xonar.nl
     
Vriend Abbott http://www.abbottnederland.nl/
  Gemeente Heerlen https://www.heerlen.nl/
  Gemeente Simpelveld https://www.simpelveld.nl
  Gemeente Brunssum https://www.brunssum.nl
  Kinderopvang Kerkrade https://www.kinderopvangkerkrade.nl/nl/algemeen.aspx
  Drukhuis.com http://drukhuis.com